Vstupenky kupujte zde  
Zde uvádíme pravidla soutěží, her a výzev organizovaných Active Radio a.s. a Comic-Con Prague s.r.o. v souvislosti s pořádáním Comic-Con Prague.

Úplná pravidla hry „Výzva pro začínající cosplayerky 5. 1. 2022“

Tato pravidla upravují spotřebitelskou hru „Výzva pro začínající cosplayerky“ vyhlášenou dne 5.1.2022 (dále jen „Výzva“) jako jediný závazný a úplný dokument.

1. Všeobecná ustanovení
 • Pořadatelem a organizátorem Výzvy je Comic-Con Prague s.r.o.
 • Cílem Výzvy je zábava. Cílem není profesionální kostým a profesionální účinkování na Comic-Conu Prague.
2. Termín a místo konání Výzvy
 • Výzva probíhá v termínu od 5. 1. 2022 do 4. 4. 2022 (dále jako „doba konání výzvy“) POUZE na elektronické sociální síti Facebook https://www.facebook.com/comicconprague/ (dále jen „webová stránka výzvy“).
 • 5. 1. 2022 bude zveřejněna První část výzvy se základními informacemi.
 • 31. 3. 2022 bude zveřejněna Druhá část výzvy s dalším upřesněním informací.
 • Vyhlášení výherců Výzvy proběhne nejpozději do 7. 4. 2022 v události Comic-Con Prague 2022 na webové stránce výzvy.
3. Podmínky účasti ve výzvě a výběr výherců
 • Odpovědí (t.j. komentářem) na Druhou část výzvy na webové stránce výzvy a přiložením obrázku (fotografie v kostýmu spolu s lístkem s iniciály jména a datem) k této odpovědi se odpovídající zapojí do Výzvy.
 • Výzvy se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, starší než 18 let (nejpozději v den předcházející dni odeslání odpovědi podle těchto pravidel), plně způsobilá k právním úkonům, která:
  • je nebo se stane fanouškem webové stránky výzvy;
  • odpoví prostřednictvím komentáře na Druhou část výzvy uvedenou na webové stránce výzvy a vloží ke své odpovědi text a obrázek zhotovený podle zadání v První a Druhé části výzvy na webové stránce výzvy (dále jen „text výzvy“).
 • Výzva je určena začínajícím, pokročilým i profesionálním cosplayerům a cosplayerkám.
 • Z účasti ve Výzvě nejsou předem vyloučeny žádné osoby splňující podmínky uvedené výše.
4. Výhry a předávání výher:
 • Porota, která bude složená ze zástupců Pořadatele, po ukončení Výzvy vybere výherce. Celkem budou vyhlášeni 3 výherci. Porota bude hodnotit kreativitu příspěvku do Výzvy a splnění zadání Výzvy.
 • Výherci budou kontaktováni pořadatelem za účelem dohodnutí podmínek odevzdání výhry prostřednictvím komentáře pořadatele k vítězné odpovědi/komentáři účastníka Výzvy k Druhé části výzvy. V tomto komentáři budou výherci vyzvaní, aby pořadateli zaslali následující kontaktní údaje za účelem doručení výhry: Jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Pokud výherce nezašle pořadateli kontaktní údaje pro doručení výhry nejpozději do 7 dní od vyzvání, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor je oprávněn výhru udělit náhradníkovi nebo neudělit.
 • Do Výzvy byly vloženy tyto výhry:
  • 1. místo:
   • Dvě VIP vstupenky na Comic-Con Prague 2022 (dále "CCP 2022") nebo 2023 dle výběru výherce.
   • Pozvání do hlavní backstage se zahraničními hosty hodinu před a po dobu slavnostního zahájení CCP 2022, s občerstvením.
   • Aktivní účast na slavnostním zahájení CCP 2022.
   • Fotografování a podepisování s výhercem vybraným hostem CCP 2022.
   • Merchandising CCP 2022 dle výběru Pořadatele.
   • Propagace výherního kostýmu a výherce prostřednictvím sociálních sítí Pořadatele.
   • V případě vzájemné dohody Pořadatele s výhercem i další zapojení do programu CCP 2022 za další odměny.
  • 2. a 3. místo:
   • VIP vstupenka na Comic-Con Prague 2022 (dále "CCP 2022") nebo 2023 dle výběru výherce.
   • Fotografování a podepisování s výhercem vybraným hostem CCP 2022.
   • Merchandising CCP 2022 dle výběru Pořadatele.
   • Propagace výherního kostýmu a výherce prostřednictvím sociálních sítí Pořadatele.
 • Výhry budou výherci doručeny prostřednictvím České pošty nebo jiného přepravce zásilek (VIP vstupenky), zajištěny na sociálních sítích pořadatele (propagace výherního kostýmu) a předány na CCP 2022 na základě prokázání totožnosti výherce (ostatní součásti výhry).
 • Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry, v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Osobní údaje, souhlasy a vyhlášení účastníka Výzvy:
 • Odesláním svých osobních údajů každý výherce uděluje společnosti Comic-Con Prague s.r.o. svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti ve Výzvě a předání výhry ve Výzvě na dobu trvání výzvy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení účastníka Výzvy z další účasti ve Výzvě, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;
 • Účastí ve Výzvě, t.j. vložením textu a obrázku na webovou stránku výzvy, každý účastník Výzvy prohlašuje, že:
  • je jediným autorem textu a obrázku zaslaného organizátorovi v rámci Výzvy, nebo od jediného autora textu a obrázku dostal oprávnění k jeho použití podle těchto pravidel; a
  • projevuje souhlas s těmito úplnými pravidly Výzvy a zavazuje se je plně dodržovat.
6. Vyloučení z Výzvy
 • Výzvy se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli Výzvy, jakož i osoby příbuzné těmto osobám.
 • Z Výzvy budou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto úplným pravidlům Výzvy, nebo je poruší.
 • Pořadatel Výzvy si vyhrazuje právo požádat účastníka Výzvy o prokázání skutečností, dokládajících jeho platnou účast ve Výzvě dle těchto Pravidel. V případě, že Pořadatel během doby konání Výzvy zjistí, že účastník nesplňuje podmínky těchto úplných pravidel Výzvy, případně pokud účastník Výzvy odmítne prokázat skutečnosti dokládající jeho platnou účast ve Výzvě, je oprávněn takového účastníka bez dalšího z Výzvy vyloučit. Ukáže-li se, že tato osoba se i navzdory nesplnění podmínek Výzvy stala výhercem, nemá nárok na výhru.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z Výzvy, a tedy odstranit z webové stránky výzvy text a obrázek: (a) který je v rozporu s platnými právními předpisy České republiky; (b) s vulgárním, sexuálním, násilným, rasistickým nebo jinak všeobecně nepřijatelným obsahem a/nebo je v rozporu s dobrými mravy; (c) který by mohl jakkoli poškodit dobré jméno Pořadatele.
7. Ostatní ustanovení
 • Výhry není možné zaměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je stanovená Pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdání výhry.
 • Na výhru z Výzvy nemá účastník Výzvy právní nárok. Vymáhání výhry nebo účasti ve Výzvě soudní cestou je vyloučené.
 • Pořadatel nezodpovídá za ztrátu informací zaslaných prostřednictvím sítě Internet v průběhu jejich přenosu, teda zejména za jejich nedoručení/neuložení. Pořadatel nezodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výherní zásilky a výhry v ní obsažené výherci.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla nebo podmínky Výzvy, včetně změny doby konání výzvy nebo Výzvu kdykoli ukončit bez náhrady.
 • Tato Výzva není nijak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronickým sociálním sítím Facebook. Účastník Výzvy bere na vědomí, že poskytuje svoje údaje Pořadateli Výzvy, a ne elektronickým sociálním sítím Facebook.
V Praze dne 5. 1. 2022


Úplná pravidla soutěže „LEGO® Velká Vánoční soutěž“

Tato pravidla upravují spotřebitelskou soutěž „Comic-Con Prague 2021 a LEGO®“ (dále jen „soutěž“) jako jediný závazný a úplný dokument.

1. Všeobecná ustanovení
 • Pořadatelem a organizátorem soutěže je Comic-Con Prague s.r.o.
2. Termín a místo konání soutěže
 • Soutěž probíhá v termínu od 23. 12. 2021 do 13. 1. 2022 (dále jako „doba konání soutěže“) POUZE na elektronické sociální síti Facebook https://www.facebook.com/comicconprague/ (dále jen „webová stránka soutěže“).
 • Vyhlášení výherců soutěže proběhne nejpozději do 16. 1. 2022.
3. Podmínky účasti v soutěži a výběr výherců
 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší než 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, která:
  • je nebo se stane fanouškem webové stránky soutěže;
  • v době konání soutěže odpoví prostřednictvím komentáře na příspěvek uvedený na webové stránce soutěže a vloží ke své odpovědi text a obrázek zhotovený podle zadání, které bude specifikované v příspěvku na webové stránce (dále jen „soutěžní text“) *(dále jen „soutěžící“)
 • Za osobu starší než 18 let se považuje osoba, která dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání odpovědi podle těchto pravidel.
 • Odpovědí (t.j. komentářem) na příspěvek na webové stránce soutěže a vložením soutěžního příspěvku (fotografie výtvoru spolu s lístkem se jménem a datem) k této odpovědi se soutěžící zapojí do soutěže.
4. Výhry a předávání výher:
 • Porota, která bude složená ze zástupců Pořadatele, po ukončení soutěže vybere výherce. Celkem bude vyhlášen 1 výherce. Porota bude hodnotit kreativitu soutěžního příspěvku.
 • Výherci budou kontaktováni pořadatelem za účelem dohodnutí podmínek odevzdání výhry prostřednictvím odkazu v podobě komentáře k soutěžní fotografii a textu resp. odpovědí na jimi zaslaný komentář. V tomto odkaze budou výherci vyzvaní, aby pořadateli zaslali následující kontaktní údaje za účelem doručení výhry: Jméno, příjmení, doručovací adresu a telefonní číslo. Pokud výherce nezašle pořadateli kontaktní údaje pro doručení výhry nejpozději do 7 dní od výzvy, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor je oprávněn výhru udělit náhradníkovi.
 • Do soutěže byla vložena tato výhra:
  • LEGO® Star Wars™ 75313 AT-AT™
 • Výhra budou výherci doručena prostřednictvím kurýrní služby nebo podobného přepravce zásilek.
 • Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry, v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Osobní údaje, souhlasy a vyhlášení soutěžícího:
 • Odesláním svých osobních údajů každý výherce uděluje společnosti Comic-Con Prague s.r.o. svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži a předání výhry v Soutěži na dobu trvání soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení účastníka soutěže z další účasti ve hře, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;
 • Účastí v soutěži, t.j. vložením soutěžního textu a obrázku na webovou stránku soutěže, každý soutěžící prohlašuje, že:
  • je jediným autorem soutěžního textu a obrázku zaslaného organizátorovi, nebo od jediného autora soutěžního textu a obrázku dostal oprávnění k jeho použití podle těchto pravidel; a
  • projevuje souhlas s těmito úplnými pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat
6. Vyloučení ze soutěže
 • Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám.
 • Ze soutěže budou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto úplným pravidlům soutěže, nebo je poruší.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo požádat účastníka Soutěže o prokázání skutečností, dokládajících jeho platnou účast v Soutěži dle těchto Pravidel. V případě, že Pořadatel během doby konání Soutěže zjistí, že účastník nesplňuje podmínky těchto úplných pravidel Soutěže, případně pokud účastník Soutěže odmítne prokázat skutečnosti dokládající jeho platnou účast v Soutěži, je oprávněn takového účastníka bez dalšího ze Soutěže vyloučit. Ukáže-li se, že tato osoba se i navzdory nesplnění podmínek soutěže stala výhercem, nemá nárok na výhru.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže, a tedy odstranit z webové stránky soutěže soutěžní text a obrázek: (a) který je v rozporu s platnými právními předpisy České republiky; (b) s vulgárním, sexuálním, násilným, rasistickým nebo jinak všeobecně nepřijatelným obsahem a/nebo je v rozporu s dobrými mravy; (c) který by mohl jakkoli poškodit dobré jméno Pořadatele.
7. Ostatní ustanovení
 • Výhry není možné zaměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je stanovená pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdání výhry.
 • Na výhru ze soutěže nemá účastník soutěže právní nárok. Vymáhání výhry nebo účasti v soutěži soudní cestou je vyloučené.
 • Pořadatel nezodpovídá za ztrátu informací zaslaných prostřednictvím sítě Internet v průběhu jejich přenosu, teda zejména za jejich nedoručení/neuložení. Pořadatel nezodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výherní zásilky a výhry v ní obsažené výherci.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla nebo podmínky soutěže, včetně změny doby konání soutěže nebo soutěž kdykoli ukončit bez náhrady.
 • Tato soutěž není nijak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronickým sociálním sítím Facebook. Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje svoje údaje organizátorovi a pořadateli soutěže, a ne elektronickým sociálním sítím Facebook.
V Praze dne 21. 12. 2021


Úplná pravidla soutěže TURNAJ HLÁŠEK

Tato pravidla upravují spotřebitelskou soutěž „TURNAJ HLÁŠEK“ (dále jen „soutěž“) jako jediný závazný a úplný dokument.
připravujeme

Úplná pravidla soutěže COMIC-CON GIRL

Tato pravidla upravují spotřebitelskou soutěž „COMIC-CON GIRL“ (dále jen „soutěž“) jako jediný závazný a úplný dokument.
připravujeme

Úplná pravidla soutěže „LEGO® Velká letní soutěž“

Tato pravidla upravují spotřebitelskou soutěž „Comic-Con Prague 2021 a LEGO®“ (dále jen „soutěž“) jako jediný závazný a úplný dokument.

1. Všeobecná ustanovení
 • Pořadatelem a organizátorem soutěže je Comic-Con Prague s.r.o.
2. Termín a místo konání soutěže
 • Soutěž probíhá v termínu od 21. 7. – 15. 9. 2021 (dále jako „doba konání soutěže“) na elektronické sociální síti Facebook https://www.facebook.com/comicconprague/ (dále jen „webová stránka soutěže“).
 • Vyhlášení výherců soutěže proběhne nejpozději do 20. 9. 2021.
3. Podmínky účasti v soutěži a výběr výherců
 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší než 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, která:
  • je nebo se stane fanouškem webové stránky soutěže;
  • v době konání soutěže odpoví prostřednictvím komentáře na příspěvek uvedený na webové stránce soutěže a vloží ke své odpovědi text a obrázek zhotovený podle zadání, které bude specifikované v příspěvku na webové stránce (dále jen „soutěžní text“) *(dále jen „soutěžící“)
 • Za osobu starší než 18 let se považuje osoba, která dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání odpovědi podle těchto pravidel.
 • Odpovědí (t.j. komentářem) na příspěvek na webové stránce soutěže a vložením soutěžního příspěvku (fotografie výtvoru spolu s lístkem se jménem a datem) k této odpovědi se soutěžící zapojí do soutěže.
4. Výhry a předávání výher:
 • Porota, která bude složená ze zástupců Pořadatele, po ukončení soutěže vybere výherce. Celkem bude vyhlášeno 10 výherců. Porota bude hodnotit kreativitu soutěžního příspěvku.
 • Výherci budou kontaktováni pořadatelem za účelem dohodnutí podmínek odevzdání výhry prostřednictvím odkazu v podobě komentáře k soutěžní fotografii a textu resp. odpovědí na jimi zaslaný komentář. V tomto odkaze budou výherci vyzvaní, aby pořadateli zaslali následující kontaktní údaje za účelem doručení výhry: Jméno, příjmení, doručovací adresu a telefonní číslo. Pokud výherce nezašle pořadateli kontaktní údaje pro doručení výhry nejpozději do 7 dní od výzvy, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor je oprávněn výhru udělit náhradníkovi.
 • Do soutěže byly vloženy tyto výhry:
  • 75978 Harry Potter Příčná ulice
  • 75257 Star Wars - Millennium Falcon
  • 75308 R2-D2
  • 75306 Imperiální průzkumný droid
  • 76191 Rukavice nekonečna
  • 76193 Loď strážců
  • Bradavice: Tajemná komnata
  • Bradavice: setkání s Chloupkem
  • Iron Manova helma
  • Venom
 • Výhry budou výhercům doručeny prostřednictvím kurýrní služby nebo podobného přepravce zásilek.
 • Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry, v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Osobní údaje, souhlasy a vyhlášení soutěžícího:
 • Odesláním svých osobních údajů každý výherce uděluje společnosti Comic-Con Prague s.r.o. svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži a předání výhry v Soutěži na dobu trvání soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení účastníka soutěže z další účasti ve hře, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;
 • Účastí v soutěži, t.j. vložením soutěžního textu a obrázku na webovou stránku soutěže, každý soutěžící prohlašuje, že:
  • je jediným autorem soutěžního textu a obrázku zaslaného organizátorovi, nebo od jediného autora soutěžního textu a obrázku dostal oprávnění k jeho použití podle těchto pravidel; a
  • projevuje souhlas s těmito úplnými pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat
6. Vyloučení ze soutěže
 • Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám.
 • Ze soutěže budou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto úplným pravidlům soutěže, nebo je poruší.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo požádat účastníka Soutěže o prokázání skutečností, dokládajících jeho platnou účast v Soutěži dle těchto Pravidel. V případě, že Pořadatel během doby konání Soutěže zjistí, že účastník nesplňuje podmínky těchto úplných pravidel Soutěže, případně pokud účastník Soutěže odmítne prokázat skutečnosti dokládající jeho platnou účast v Soutěži, je oprávněn takového účastníka bez dalšího ze Soutěže vyloučit. Ukáže-li se, že tato osoba se i navzdory nesplnění podmínek soutěže stala výhercem, nemá nárok na výhru.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže, a tedy odstranit z webové stránky soutěže soutěžní text a obrázek: (a) který je v rozporu s platnými právními předpisy České republiky; (b) s vulgárním, sexuálním, násilným, rasistickým nebo jinak všeobecně nepřijatelným obsahem a/nebo je v rozporu s dobrými mravy; (c) který by mohl jakkoli poškodit dobré jméno Pořadatele.
7. Ostatní ustanovení
 • Výhry není možné zaměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je stanovená pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdání výhry.
 • Na výhru ze soutěže nemá účastník soutěže právní nárok. Vymáhání výhry nebo účasti v soutěži soudní cestou je vyloučené.
 • Pořadatel nezodpovídá za ztrátu informací zaslaných prostřednictvím sítě Internet v průběhu jejich přenosu, teda zejména za jejich nedoručení/neuložení. Pořadatel nezodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výherní zásilky a výhry v ní obsažené výherci.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla nebo podmínky soutěže, včetně změny doby konání soutěže nebo soutěž kdykoli ukončit bez náhrady.
 • Tato soutěž není nijak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronickým sociálním sítím Facebook. Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje svoje údaje organizátorovi a pořadateli soutěže, a ne elektronickým sociálním sítím Facebook.
V Praze dne 19. 7. 2021


Úplná pravidla soutěže „LEGO® DOTS Soutěž“

Tato pravidla upravují spotřebitelskou soutěž „Comic-Con Prague 2021 a LEGO®“ (dále jen „soutěž“) jako jediný závazný a úplný dokument.

1. Všeobecná ustanovení
 • Pořadatelem a organizátorem soutěže je Comic-Con Prague s.r.o.
2. Termín a místo konání soutěže
 • Soutěž probíhá v termínu od 19. 2. – 10. 3. 2021 (dále jako „doba konání soutěže“) na elektronické sociální síti Facebook https://www.facebook.com/comicconprague/ (dále jen „webová stránka soutěže“).
 • Vyhlášení výherců soutěže proběhne nejpozději do 15. 3. 2021.
3. Podmínky účasti v soutěži a výběr výherců
 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší než 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, která:
  • je nebo se stane fanouškem webové stránky soutěže;
  • v době konání soutěže odpoví prostřednictvím komentáře na příspěvek uvedený na webové stránce soutěže a vloží ke své odpovědi text a obrázek zhotovený podle zadání, které bude specifikované v příspěvku na webové stránce (dále jen „soutěžní text“) *(dále jen „soutěžící“)
 • Za osobu starší než 18 let se považuje osoba, která dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání odpovědi podle těchto pravidel.
 • Odpovědí (t.j. komentářem) na příspěvek na webové stránce soutěže a vložením soutěžního textu k této odpovědi se soutěžící zapojí do soutěže.
4. Výhry a předávání výher:
 • Porota, která bude složená ze zástupců Pořadatele, po ukončení soutěže vybere výherce. Celkem budou vyhlášeni 3 výherci. Porota bude hodnotit kreativitu soutěžního příspěvku.
 • Výherci budou kontaktováni pořadatelem za účelem dohodnutí podmínek odevzdání výhry prostřednictvím odkazu v podobě komentáře k soutěžní fotografii a textu resp. odpovědí na nimi zaslaný komentář. V tomto odkaze budou výherci vyzvaní, aby pořadateli zaslali následující kontaktní údaje za účelem doručení výhry: Jméno, příjmení, doručovací adresu a telefonní číslo. Pokud výherce nezašle pořadateli kontaktní údaje pro doručení výhry nejpozději do 7 dní od výzvy, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor je oprávněn výhru udělit náhradníkovi.
 • Do soutěže byly vloženy tyto výhry:
  • jako první cena: https://www.lego.com/cs-cz/product/millennium-falcon-75257,
  • jako druhá cena: https://www.lego.com/cs-cz/product/at-st-raider-75254,
  • jako třetí cena: https://www.lego.com/cs-cz/product/the-child-75318.
 • Výhry budou výhercům doručeny prostřednictvím kurýrské služby nebo podobného přepravce zásilek.
 • Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry, v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Osobní údaje, souhlasy a vyhlášení soutěžícího:
 • Odesláním svých osobních údajů každý výherce uděluje společnosti Comic-Con Prague s.r.o. svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži a předání výhry v Soutěži na dobu trvání soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení účastníka soutěže z další účasti ve hře, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;
 • Účastí v soutěži, t.j. vložením soutěžního textu a obrázku na webovou stránku soutěže, každý soutěžící prohlašuje, že:
  • je jediným autorem soutěžního textu a obrázku zaslaného organizátorovi, nebo od jediného autora soutěžního textu a obrázku dostal oprávnění k jeho použití podle těchto pravidel; a
  • projevuje souhlas s těmito úplnými pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat
6. Vyloučení ze soutěže
 • Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám.
 • Ze soutěže budou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto úplným pravidlům soutěže, nebo je poruší.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo požádat účastníka Soutěže o prokázání skutečností, dokládajících jeho platnou účast v Soutěži dle těchto Pravidel. V případě, že Pořadatel během doby konání Soutěže zjistí, že účastník nesplňuje podmínky těchto úplných pravidel Soutěže, případně pokud účastník Soutěže odmítne prokázat skutečnosti dokládající jeho platnou účast v Soutěži, je oprávněn takového účastníka bez dalšího ze Soutěže vyloučit. Ukáže-li se, že tato osoba se i navzdory nesplnění podmínek soutěže stala výhercem, nemá nárok na výhru.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže, a tedy odstranit z webové stránky soutěže soutěžní text a obrázek: (a) který je v rozporu s platnými právními předpisy České republiky; (b) s vulgárním, sexuálním, násilným, rasistickým nebo jinak všeobecně nepřijatelným obsahem a/nebo je v rozporu s dobrými mravy; (c) který by mohl jakkoli poškodit dobré jméno Pořadatele.
7. Ostatní ustanovení
 • Výhry není možné zaměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je stanovená pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdání výhry.
 • Na výhru ze soutěže nemá účastník soutěže právní nárok. Vymáhání výhry nebo účasti v soutěži soudní cestou je vyloučené.
 • Pořadatel nezodpovídá za ztrátu informací zaslaných prostřednictvím sítě Internet v průběhu jejich přenosu, teda zejména za jejich nedoručení/neuložení. Pořadatel nezodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výherní zásilky a výhry v ní obsažené výherci.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla nebo podmínky soutěže, včetně změny doby konání soutěže nebo soutěž kdykoli ukončit bez náhrady.
 • Tato soutěž není nijak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronickým sociálním sítím Facebook. Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje svoje údaje organizátorovi a pořadateli soutěže, a ne elektronickým sociálním sítím Facebook.
V Praze dne 23. 11. 2020